Thầy mời con giới thiệu về mình

(để thầy tiện trao quà)